Բաժին. Տնտեսական

ԲԱՐՁՐԱՑՎՈՒՄ Է ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ կառավարությունը երկու որոշմամբ փոփոխություններ եւ լրացում է կատարել իր նախկին որոշումներում` նպատակ ունենալով կատարելագործել լիցենզավորում իրականացնող լիազորված մարմինների կողմից տրամադրված լիցենզիաների տեղեկությունները հարկային մարմիններ ներկայացնելու համար սահմանված ձեւատեսքերը, ինչպես նաեւ պետական տուրքի գանձման օբյեկտ հանդիսացող գործողությունների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման լիազորություն ունեցող պետական մարմինների կողմից այդ ծառայությունների մատուցման եւ դրանց վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմին ներկայացնելու կարգը։ Ակնկալվում է, որ դրանով իսկ կբարձրանա հարկային մարմինների կողմից իրականացվող վերահսկողության արդյունավետությունը։

Share