Տնտեսական

USD BUY - 486.00+3.00 USD SELL - 492.00+3.00
EUR BUY - 576.00+3.00 EUR SELL - 583.50+8.50
OIL:  BRENT - 75.41-0.30 WTI - 73.81+0.87
COMEX:  GOLD - 1816.90-0.66 SILVER - 25.55-0.39
COMEX:  PLATINUM - 1045.90-0.31
LME:  ALUMINIUM - 2619.00+2.89 COPPER - 9775.00-0.31
LME:  NICKEL - 19885.00+0.61 TIN - 34750.00-0.24
LME:  LEAD - 2385.00+1.04 ZINC - 3033.50+1.32
FOREX:  USD/JPY - 109.66-0.04 EUR/GBP - 1.1865-0.04
FOREX:  EUR/USD - 1.1865-0.04 GBP/USD - 1.3904-0.02
STOCKS RUS:  RTSI - 1625.76-0.83
STOCKS US: DOW JONES - 34935.47-0.42 NASDAQ - 14672.68-0.71
STOCKS US: S&P 500 - 4395.26-0.54
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 27283.59-1.80 TOPIX - 1901.08-1.37
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 25961.03-1.35 SSEC - 3397.36-0.42
STOCKS EUR:  FTSE100 - 7032.30-0.65 CAC40 - 6612.76-0.32
STOCKS EUR:  DAX - 15544.39-0.61
30/07/2021  CBA:  USD - 486.24+1.88 GBP - 679.23+3.60
30/07/2021  CBA:  EURO - 578.33+3.25
30/07/2021  CBA:  GOLD - 28086.21+108.60 SILVER - 387.62+1.50
30/07/2021  CBA:  PLATINUM - 16383.36+63.34
engрус
Օգոստոս, 2021
August 2021
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Աննա Զալինյան. Չի­նաս­տա­նի Ժո­ղո­վր­դա­կան Հան­րա­պե­տո­ւթյան պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ի­մա­ցա­բա­նա­կան հիմ­քե­րը
02/06/2021 21:30

Աննա Զալինյան. Չի­նաս­տա­նի Ժո­ղո­վր­դա­կան Հան­րա­պե­տո­ւթյան պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ի­մա­ցա­բա­նա­կան հիմ­քե­րը

Պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման խն­դիր­նե­րով զբաղ­վող տն­տե­սա­գետ­նե­րի, քա­ղա­քա­գետ­նե­րի, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րի և այլ մաս­նա­գետ­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կե­նտ­րո­նում մշ­տա­պես գտն­վել են հա­մաշ­խար­հային զար­գաց­ման պատ­մու­թյան ըն­թաց­քի վրա ազ­դե­ցու­թյուն ու­նե­ցող և տար­բեր պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման մո­դել­նե­րով կա­ռա­վար­վող տե­րու­թյուն­նե­րը: Այս հա­մա­տե­քս­տում իր խի­ստ յու­րա­հա­տուկ և ա­ռա­նձ­նա­հա­տուկ տե­ղն ու­նի Չի­նաս­տա­նը:

Այս եր­կի­րն ու­նե­ցել է բազ­մա­թիվ պատ­մա­կան և ոչ պաշ­տո­նա­կան ա­նուն­ներ: Չի­նաս­տա­նի ան­վա­նու­մը չի­նա­րե­նով կոչ­վում է Ճունկո[1] (中國/中国) (թա­րգ­ման­վում է որ­պես «­Մի­ջին եր­կիր» կամ «­Մեր­ձա­վոր պե­տու­թյուն»): Ա­ռա­ջին հի­ե­րոգ­լի­ֆը՝«ճուն» (中) նշա­նա­կում է «­կե­նտ­րոն» կամ «­մեջ­տե­ղի՝ մի­ջին»: Երկ­րորդ հի­ե­րո­գլի­ֆը՝ «կո» (國 կամ 国) նշա­նա­կում է «եր­կիր» կամ «­պե­տու­թյուն»: 19-րդ դա­րի սկզ­բից Չի­նաս­տա­նի հե­նց այս ան­վա­նումն է, որ նրան ներ­կայաց­նում է որ­պես «­Կե­նտ­րո­նա­կան պե­տու­թյուն» կամ «­Կե­նտ­րո­նա­կան Կայս­րու­թյուն». «ճունկո» բա­ռը դեռ վաղ ժա­մա­նակ­նե­րից նշա­նա­կում էր «ե­րկն­քի կե­նտ­րոն»՝ տա­րա­ծք, ո­րի վրա իշ­խում էր կայս­րը՝ «ե­րկն­քի որ­դին»: Չի­նա­կան կայս­րու­թյու­նը ցե­րե­կային ժա­մե­րին «ար­ևի տակ էր», մնա­ցած ժա­մա­նակ կո­ղմ­նո­րոշ­վում էր դե­պի Բևե­ռային աստ­ղը՝ իշ­խա­նու­թյան երկ­նային նշա­նը[2]:

­Չի­նաս­տա­նի մեկ այլ ա­նունն է Թիեն­սյա (天下): Հա­մա­ձայն հին պատ­կե­րա­ցում­նե­րի՝ եր­կի­նքն ու­ներ շր­ջա­նա­կի ձև, իսկ եր­կի­րը՝ քա­ռա­կու­սու: Ըստ հին չի­նա­ցի­նե­րի, շր­ջա­նա­կի (Երկն­քի) և քա­ռա­կու­սու (Երկ­րի) հա­մը­նկն­ման վայ­րում էլ գտն­վում է­ին Մի­ջին (Մեջ­տե­ղի) Երկր­նե­րը (հո­ղե­րը): Ըստ չի­նա­ցի­նե­րի, քա­ռա­կու­սու ան­կյուն­նե­րում գտն­վում է­ին «­բա­րի երկն­քի» պա­շտ­պա­նու­թյու­նի­ց՝ վայ­րի ցե­ղե­րով բնա­կեց­ված տա­րա­ծք­նե­րը: Խան (Հան) դա­րա­շր­ջա­նում (մ.թ.ա. 206 – մ.թ. 220) տե­ղի ու­նե­ցավ չի­նա­կան էթ­նո­սի հա­մա­խմ­բու­մը: Չի­նա­ցի­նե­րը սկ­սե­ցին ի­րե­նց ան­վա­նել Հան Ժեն (汉人, Հա­նի մար­դիկ) կամ պար­զա­պես Հան (汉), իսկ նրա­նց լե­զուն` Հանյու (汉语)[3]:

Հե­տա­գայում եր­կի­րը սկ­սեց կոչ­վել Սի­նա (անգլ. China)՝­չի­նա­կան Ցին տոհ­մի (մ.թ.ա. 221–206) ա­նու­նից:

1949 թվա­կա­նի հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո եր­կի­րը պաշ­տո­նա­պես հայտ­նի դար­ձավ որ­պես Չի­նաս­տա­նի Ժո­ղո­վր­դա­կան Հան­րա­պե­տու­թյուն (Ճուն­խուա Րեն­մին Կոնխըկուո (中华人民共和国)՝ «­մա­րդ­կա­նց հա­մը­նդ­հա­նուր ներ­դաշ­նա­կու­թյան Մի­ջին ծաղ­կուն եր­կիր»):

­Չի­նաս­տա­նն ար­ևե­լյան աշ­խար­հի հզո­րա­գույն գեր­տե­րու­թյուն­նե­րից է՝ արևմ­տյա­նից ար­մա­տա­պես տար­բեր­վող ար­ժե­քային հեն­քով և սո­ցի­ալ-տն­տե­սա­կան ու քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գե­րով: Աշ­խար­հում ՉԺՀ տն­տե­սու­թյան և ընդ­հան­րա­պես պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի յու­րա­հատ­կու­թյունն էլ ար­դի­ա­կան է դա­րձ­նում ու­սում­նա­սի­րու­թյունն ու ա­ռա­վե­լու­թյուն­նե­րի բա­ցա­հայ­տու­մը:­ «Մ­շա­կու­թային հե­ղա­փո­խու­թյու­նից» հե­տո ՉԺՀ-ում դր­վեց պե­տա­կան իշ­խա­նու­թյան մար­մին­նե­րի «­ներ­դաշ­նակ» աշ­խա­տան­քի ա­պա­հով­ման խն­դի­րը:

­Ժա­մա­նա­կա­կից Չի­նաս­տա­նի պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման մո­դե­լի ա­ռա­նձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րի կ­ար­ևո­րու­թյու­նը մի­ջազ­գային գի­տա­կան հան­րու­թյան կող­մի­ց[4] կա­րե­լի է տա­րան­ջա­տել հիմ­նա­կան ե­րեք ուղ­ղու­թյուն­նե­րի.

  • ­ներ­կայում պե­տու­թյան զբա­ղեց­րած տե­ղի և դե­րի կար­ևո­րու­մը և սո­ցի­ալ-տն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ա­ռա­նց­քային գծե­րի բա­ցա­հայ­տու­մը,
  • պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ամ­բող­ջա­կան շղ­թայի ի­րա­կա­նաց­ման ըն­թաց­քում մշ­տա­պես առ­կա չի­նա­կան մտա­ծո­ղու­թյան և կա­ռա­վար­ման չի­նա­կան մշա­կույ­թի ա­ռա­նձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րի վեր­հա­նու­մը,
  • 20-րդ դա­րի մի­ջին հատ­վա­ծում (այ­սի­նքն՝ Չի­նա­կան կայս­րու­թյան ան­կման, Չի­նաս­տա­նի հան­դեպ Ճա­պո­նի­այի կող­մից վար­վող քա­ղա­քա­կա­նու­թյան և քա­ղա­քա­ցի­ա­կան պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից հե­տո ի­րա­կան ան­կա­խու­թյան ձե­ռք­բեր­ման պա­հին) Չի­նաս­տա­նի՝ պատ­մա­կան քա­ղա­քա­կան կուր­սի ընտ­րու­թյան պատ­ճառ­նե­րը:

ՉԺՀ-ն բնակ­չու­թյան թվա­քա­նա­կով աշ­խար­հի խո­շո­րա­գույն պե­տու­թյունն է. 2020թ.-ի մայի­սի 31-ի դրու­թյա­մբ մո­լո­րա­կի 7,8 մլրդ բնակ­չից ՉԺՀ բնակ­չու­թյու­նը կազ­մում է մոտ 1,420 մլրդ (18.46%-ը)[5]: Այ­սի­նքն՝ աշ­խար­հի յու­րա­քան­չյուր հին­գե­րո­րդ բնա­կի­չը ՉԺՀ-ի քա­ղա­քա­ցի է:

ՉԺՀ-ն պե­տու­թյան տա­րած­քի իր չափ­սե­րով (9562.9 հազ. քառ. կմ) եր­րո­րդն է աշ­խար­հում՝ Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նից (17098.3 հազ. քառ. կմ) և Կա­նա­դայից (9984.7 հազ. քառ. կմ)[6] հե­տո, իսկ նույն ցու­ցա­նի­շո­վ՝ մո­լո­րա­կի ա­ռա­ջին ու­նի­տա­ր[7] պե­տու­թյունն է:

Ե­րկ­րի պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման և քա­ղա­քա­կան կուր­սի յու­րա­քան­չյուր «­քայ­լի» մեջ «ի­նք­նա­բա­վու­թյան» սկզ­բուն­քի պար­տա­դիր առ­կայու­թյու­նը նրա զար­գաց­ման և կայու­նու­թյան ան­բա­ժա­նե­լի մա­սն է:

«Մ­շա­կու­թային հե­ղա­փո­խու­թյու­նից» հե­տո ՉԺՀ-ում դր­վեց պե­տա­կան իշ­խա­նու­թյան մար­մին­նե­րի «­ներ­դաշ­նակ» աշ­խա­տան­քի ա­պա­հով­ման խն­դի­րը:

­Ժա­մա­նա­կա­կից Չի­նաս­տա­նի պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման մո­դե­լի ա­ռա­նձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րի կ­ար­ևո­րու­թյու­նը մի­ջազ­գային գի­տա­կան հան­րու­թյան կող­մի­ց[8] կա­րե­լի է տա­րան­ջա­տել հիմ­նա­կան ե­րեք ուղ­ղու­թյուն­նե­րի.

  • ­ներ­կայում պե­տու­թյան զբա­ղեց­րած տե­ղի և դե­րի կար­ևո­րու­մը և սո­ցի­ալ-տն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան ա­ռա­նց­քային գծե­րի բա­ցա­հայ­տու­մը,
  • պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ամ­բող­ջա­կան շղ­թայի ի­րա­կա­նաց­ման ըն­թաց­քում մշ­տա­պես առ­կա չի­նա­կան մտա­ծո­ղու­թյան և կա­ռա­վար­ման չի­նա­կան մշա­կույ­թի ա­ռա­նձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րի վեր­հա­նու­մը,
  • 20-րդ դա­րի մի­ջին հատ­վա­ծում (այ­սի­նքն՝ Չի­նա­կան կայս­րու­թյան ան­կման, Չի­նաս­տա­նի հան­դեպ Ճա­պո­նի­այի կող­մից վար­վող քա­ղա­քա­կա­նու­թյան և քա­ղա­քա­ցի­ա­կան պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից հե­տո ի­րա­կան ան­կա­խու­թյան ձե­ռք­բեր­ման պա­հին) Չի­նաս­տա­նի՝ պատ­մա­կան քա­ղա­քա­կան կուր­սի ընտ­րու­թյան պատ­ճառ­նե­րը:

ՉԺՀ-ն բնակ­չու­թյան թվա­քա­նա­կով աշ­խար­հի խո­շո­րա­գույն պե­տու­թյունն է. 2020թ.-ի մայի­սի 31-ի դրու­թյա­մբ մո­լո­րա­կի 7,8 մլրդ բնակ­չից ՉԺՀ բնակ­չու­թյու­նը կազ­մում է մոտ 1,420 մլրդ (18.46%-ը)[9]: Այ­սի­նքն՝ աշ­խար­հի յու­րա­քան­չյուր հին­գե­րո­րդ բնա­կի­չը ՉԺՀ-ի քա­ղա­քա­ցի է:

ՉԺՀ-ն պե­տու­թյան տա­րած­քի իր չափ­սե­րով (9562.9 հազ. քառ. կմ) եր­րո­րդն է աշ­խար­հում՝ Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նից (17098.3 հազ. քառ. կմ) և Կա­նա­դայից (9984.7 հազ. քառ. կմ)[10] հե­տո, իսկ նույն ցու­ցա­նի­շո­վ՝ մո­լո­րա­կի ա­ռա­ջին ու­նի­տա­ր[11] պե­տու­թյունն է:

Չի­նա­կան պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ռազ­մա­վա­րու­թյու­նը հե­տաքրքրա­կան է նրա­նով, որ ինչ­պես Չի­նաս­տա­նում, այն­պես էլ Հայաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում բա­րե­փո­խում­նե­րը շա­րու­նա­կա­կան են[12], իսկ ստաց­ված ար­դյունք­նե­րը դե­ռևս շատ հե­ռու են դր­ված նպա­տակ­նե­րից:

­Կարծում եմ՝ Հայաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան հա­մար ար­դի­ա­կան է նաև պե­տու­թյան կա­ռա­վար­ման մի­ջազ­գային ա­ռա­ջա­վոր և Չի­նաս­տա­նի նման ա­վան­դույթ­ներ ու­նե­ցող երկ­րի փոր­ձի ու­սում­նա­սի­րու­թյու­նը, որը կներկայացնենք հաջորդիվ:

Աննա Զալինյան

—————-

[1] Չժունգգո տերմինը Չինաստանի պատմության մեջ մշտապես չի օգտագործվել, իսկ դրա օգտագործումը՝ կախված դարաշրջանից, ունեցել է մշակութային և քաղաքական ենթատեքստ:// Տես՝ Дмитриев С. В., Кузьмин С. Л. Что такое Китай? Срединное государство в историческом мифе и реальной политике // Восток. — 2012. — № 3.; Гордиенко А. Н., Куделев П. Е., Перзашкевич О. В. Китай. История, культура, искусство. (Иллюстрированные энциклопедии мировой культуры и истории).— М.: Эксмо, 2008.

[2] О Китае. Императорский Дворец Гугун. — Пекин, Синьсин, 1999.; Peyrcfitte A The Collision of Two Civilizations: The British Expedition to China in 1792-94. — L., 1993.; Сюнь-Цзы // Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. 1. Зарубежная политическая мысль (под рук. Г.Ю. Семигина) – М.: Мысль, 1997.

[3] Այս բառերը դեռևս առկա են չինարեն լեզվում:

[4] Այս մասին տես՝ Шевердяев С.Н. Организация государственной власти в Китае// Организация государственной власти в России и зарубежных странах. Учебно-методический комплекс / Рук.авт. кол. и отв. ред. проф. Авакьян С.А.- М.: Юстицинформ, 2014.; Василенко И.А. Политическая глобалистика . М.: Логос, 2000.; Как управляется Китай : Эволюция властных структур Китая 80-90-е гг. XX века / Под ред. М.Л.Титаренко. М.: ИДВ РАН, 2001.

[5] https://countrymeters.info/ru ; https://www.worldometers.info/world-population/. (դիմելու ամ­սա­թիվը՝ 31.05.2020.)

[6] World Development Indicators: Size of the economy http://wdi.worldbank.org/table/WV.1 (դիմ­ելու ամսաթիվը՝ 31.05.2020թ.)

[7] Վարչատարածքային բոլոր միավորներն իրենց քաղաքական և իրավական կարգավիճակով հավասար են, չեն կարող ունենալ սեփական կառավարություն, սեփական պառլամենտ կամ դատական իշխանության կառույցներ։ Նման պետություններում գործում է մեկ միասնական սահմանադրություն, միասնական օրենսդրություն, միասնական օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների մարմինների համակարգ։

[8] Այս մասին տես՝ Шевердяев С.Н. Организация государственной власти в Китае// Организация государственной власти в России и зарубежных странах. Учебно-методический комплекс / Рук.авт. кол. и отв. ред. проф. Авакьян С.А.- М.: Юстицинформ, 2014.; Василенко И.А. Политическая глобалистика . М.: Логос, 2000.; Как управляется Китай : Эволюция властных структур Китая 80-90-е гг. XX века / Под ред. М.Л.Титаренко. М.: ИДВ РАН, 2001.

[9] https://countrymeters.info/ru ; https://www.worldometers.info/world-population/. (դիմելու ամ­սա­թիվը՝ 31.05.2020.)

[10] World Development Indicators: Size of the economy http://wdi.worldbank.org/table/WV.1 (դիմ­ելու ամսաթիվը՝ 31.05.2020թ.)

[11] Վարչատարածքային բոլոր միավորներն իրենց քաղաքական և իրավական կարգավիճակով հավասար են, չեն կարող ունենալ սեփական կառավարություն, սեփական պառլամենտ կամ դատական իշխանության կառույցներ։ Նման պետություններում գործում է մեկ միասնական սահմանադրություն, միասնական օրենսդրություն, միասնական օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների մարմինների համակարգ։

[12] Պրոֆեսոր Ռոլան Դրագոն նշում էր. «Ինչ-որ առումով վարչական բարեփոխումը լեգենդ է. վարչակազմը մշտապես գտնվում է բարեփոխման վիճակում, ինչն էլ դրա «առողջության» վկայականն է: // Драго Р. Административная наука. – М.: Прогресс, 1982.

Ucom - Լայնաշերտ ինտերնետ՝ սկսած 6000 դրամից:
Լրահոս
Արտարժույթ
10:50 02/08 Առք Վաճառք
AMD / USD 486.00 492.00
AMD / EUR 576.00 583.50
AMD / RUR 6.65 6.80
դոլար
դոլար
ԿԲ Փոխարժեքներ
30/07/2021
Դոլար / Դրամ
486.24
+1.88
Եվրո / Դրամ
578.33
+3.25
Ռուբլի / Դրամ
6.66
+0.04
Ֆունտ / Դրամ
679.23
+3.60
ԿԲ Մետաղներ
30/07/2021
դրամ / գրամ
Ոսկի
28086.21
+108.60
Արծաթ
387.62
+1.50
Պլատին
16383.36
+63.34
Ոսկու գին
30/07/2021
դրամ
999 հարգ
24k
28,086.21
958 հարգ
23k
26,915.95
916 հարգ
22k
25,745.69
720 հարգ
18k
21,064.66
625 հարգ
15k
17,553.88
585 հարգ
14k
16,383.62
500 հարգ
12k
14,043.11
417 հարգ
10k
11,702.59
375 հարգ
9k
10,532.33
FOREX
10:46 31/07
EUR/USD
1.1865
-0.04%
GBP/USD
1.3904
-0.02%
USD/JPY
109.66
-0.04%
EUR/GBP
0.8533
+0.01%
Նավթ
10:46 31/07
դոլար / բարել
Brent
75.41
-0.30%
Light Sweet
73.81
+0.87%
COMEX
10:46 31/07
$ / տր. ունց.
Ոսկի
1816.90
-0.66%
Արծաթ
25.55
-0.39%
Պլատին
1045.90
-0.31%
LME / 3M
10:46 31/07
դոլար / տոննա
Ալյումին
2619.00
+2.89%
Պղինձ
9775.00
-0.31%
Նիկել
19885.00
+0.61%
Անագ
34750.00
-0.24%
Կապար
2385.00
+1.04%
Ցինկ
3033.50
+1.32%
Մոլիբդեն
39970.00
+0.39%
Կոբալտ
52500.00
+0.00%
Ինդեքսներ
10:46 31/07
կետ
Dow Jones
34935.47
-0.42%
S&P 500
4395.26
-0.54%
NASDAQ
14672.68
-0.71%
FTSE
7032.30
-0.65%
CAC 40
6612.76
-0.32%
DAX
15544.39
-0.61%
RTSI
1625.76
-0.83%
Nikkei
27283.59
-1.80%
Topix
1901.08
-1.37%
Hang Seng
25961.03
-1.35%
SSEC
3397.36
-0.42%
Թվային արժույթներ
10:50 02/08
Կրիպտոարժույթներ
BTC/AMD
19,435,314
-3.53%
BTC/USD
39970.62
-3.53%
ETH/USD
2572.76
+6.08%
BCH/USD
540.59
-0.07%
XRP/USD
0.77
+4.05%
LTC/USD
144.27
+0.94%
BNB/USD
333.70
+4.91%
DOGE/USD
0.21
+0.00%
ETH/BTC
0.06498550
+11.10%
BCH/BTC
0.01352546
+3.74%
XRP/BTC
0.00001875
+4.81%
LTC/BTC
0.00360536
+4.65%
BNB/BTC
0.00835042
+8.82%
DOGE/BTC
0.00000521
+4.20%
ԿԲ Տոկոսադրույքներ
30/07/2021
Վերաֆին. տոկ.
Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք
6.00
+0.00%
Լոմբ. ռեպո
Լոմբարդային ռեպո
7.50
+0.00%
Միջ. ներգր.
Դրամական միջողների ներգրավման տոկոսադրույք
4.50
+0.00%
Մակրոտնտեսական
06/2021
ՏԱՑ
Տնտեսական Ակտիվության Ցուցանիշ
+5.0%
ԱԱԾ 3
Արդյունաբերական Արտադրանքի Ծավալ
1,036.5
+2.10%
Արտահանում 1
Արտահանում
1,379.5
+23.3%
Ներմուծում 1
Ներմուծում
2,192.2
+7.90%
ՍԳԻ
Սպառողական Գների Ինդեքս
+5.70%
Աշխատ. 2
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը
195,452
+4.4%
Առևտուր 3
Առևտրի շրջանառություն
1,471.2
+8.0%
Գյուղտնտ. 3,4
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալ
277.99
+6.80%
Ծառայ. 3
Ծառայությունների ծավալ
861.74
+2.70%
Շին. 3
Շինարարության ծավալ
125.60
+10.80%
1 - մլն Դրամ, 2 - Դրամ, 3 - մլրդ Դրամ, 4 - եռամսյակային